Vyberte stranu

EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment) je proces, ktorého cieľom je posúdiť možné vplyvy uvažovaného zámeru na životné prostredie a slúži ako objektívny odborný podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy. Posudzujú sa priame a nepriame vplyvy zámeru na verejné zdravie, životné prostredie, prírodné zdroje, majetok a kultúrne pamiatky. Posudzuje sa nielen prevádzka zámeru, ale aj jeho realizácia a likvidácia. 

Podrobnosti procesu EIA na Slovensku upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie posudzovanie strategických dokumentov a  posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. K zákonu vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.