Vyberte stranu

Čo je to GIS a ako ho využiť?

Geografický Informačný Systém (GIS) je informačný systém, ktorý využívame na získavanie, analýzu a vyzualizáciu údajov, ktoré majú svoju priestorovú informáciu. Takéto informácie sa nazývajú geopriestorové. GIS umožňuje vytvárať, či zobrazovať modely zemského povrchu...

Čo je to EIA?

EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment) je proces, ktorého cieľom je posúdiť možné vplyvy uvažovaného zámeru na životné prostredie a slúži ako objektívny odborný podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy. Posudzujú...

Čo je OpenSource?

Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia...