Vyberte stranu

Geografický Informačný Systém (GIS) je informačný systém, ktorý využívame na získavanie, analýzu a vyzualizáciu údajov, ktoré majú svoju priestorovú informáciu. Takéto informácie sa nazývajú geopriestorové. GIS umožňuje vytvárať, či zobrazovať modely zemského povrchu pomocou dostupných softvérových prostriedkov. Tieto modely sa využívajú pri evidencii majetku, líniových stavieb telekomunikácií, osvetlenia či reklamných plôch v mestách, hrobových miest, katastra nehnuteľností a podobne. V podstate čokoľvek, čo má polohovú informáciu môže byť evidované v GIS.

Výsledkom zberu a spracovania geopriestorových informácií býva databáza priestorových objektov zobrazená v digitálnej mape, kde má každý objekt svoje atribúty (č. domu, použitý materiál, a podobne).