EIA, GIS, Tvorba webstránok

Tvorba webových aplikácií a prezentácií;

Webové služby

Tvorba webových aplikácií a prezentácií, správa webových portálov, poradenstvo 
v oblasti informatiky a využitia open source tak v štátnej správe ako aj
v komerčnej sfére. 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Environmentálne služby

EIA - Vypracovanie zámerov
pre posudzovanie vplyvov
na životné prostredie
 
podľa zák.č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na ŽP

GIS Piešťany

Geografické informačné systémy

Spracovanie dát, webmapové
služby, terénne merania pre potreby GIS, sken a vektorizácia papierových máp, poradenstvo v oblasti open source riešení...